АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Чин присоединения из обрядоверческого раскола в МП

На главную страницу

После́дование
испове́данию и разреше́нию грехо́в тех,
и́же от Святы́я Це́ркве в глаго́лемое старове́рие отпадо́ша

Во пе́рвых у́бо, от святи́теля или́ иере́я, пре́жде всего́ обраща́ющийся да испыта́н бу́дет в чле́нах заблужде́ния его́. По сем в уче́нии правосла́вныя ве́ры да наста́вит и утверди́т его́. И повели́т ему́ испове́дати вся грехи́ своя́, наипа́че же о том, а́ще прия́л есть в раско́ле и́но креще́ние. Разреше́ния же а́бие да не подае́т ему́, но по испове́дании и наставле́нии да поста́вит его́ в хра́ме пред амво́ном, иде́же на анало́гии свято́е Ева́нгелие положено́ есть.

Та́же исхо́дит иере́й, облаче́н во свяще́нную оде́жду по своему́ чи́ну, и вопроша́ет его́:

Хо́щеши ли бы́ти во обще́нии Святы́х Та́инств и во всем послу́шным (или́:послу́шнейЦе́ркви Святе́й, и в соедине́нии ве́ры правосла́вныя до кончи́ны живота́ твоего́ неотсту́пно пребы́ти?

Отвеща́ет: Хощу́.

А́бие же иере́й зна́менает чело́ его́ три́жды, глаго́ля:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Та́же возло́жь десни́цу на главу́ его́, глаго́лет моли́тву сию́, ре́кшу диа́кону: Го́споду помо́лимся. И ли́ку: Го́споди, поми́луй.

Го́споди, Го́споди, вся́ческих Тво́рче и Влады́ко, Исто́чниче благи́х и Спаси́телю всем челове́ком, па́че же ве́рным; не презре́вый челове́ка, диа́вольскою ко́знию во глубину́ поги́бели и пре́лести низведе́ннаго, но спаси́тельным вочелове́чением Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, сего́ взыска́вый и спасы́й, и к себе́ возведы́й! Сам, Влады́ко Человеколю́бче, и ны́не при́зри на раба́ Твоего́ (или́: рабу́ Твою́), и́мярек, овча́ слове́снаго Твоего́ ста́да су́щаго (или́: су́щую), его́же (или́: ю́жесподо́бил еси́, а́ки от сна, от пре́лести воста́ти, и ко Святе́й Твое́й Апо́стольстей Це́ркви возрати́тися. Даждь ему́ (или́:ейнелицеме́рно, невозвра́тно и неле́стно соедини́тися Святе́й Твое́й Собо́рней Це́ркви, и́стинно же всегда́ испове́дати и тве́рдо содержа́ти правосла́вную ве́ру. Сопричти́ его́ (или́: ю́избра́нному Твоему́ ста́ду, и соедини́ его́ (или́: ю́те́лу Це́ркве Твоея́ Святы́я. Оста́ви ему́ (или́: ейвся согреше́ния во́льная и нево́льная, и очи́сти его́ (или́: ю́от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. Ты бо еси́ Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия, и всем челове́ком спасти́ся хо́щеши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Святы́м Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Сконча́в же моли́тву глаго́лет к нему́:

От всего́ ли се́рдца твоего́ жале́еши, и и́стинно ли ка́ешися, я́ко от Святы́я Апо́стольския Це́ркве, и от соедине́ния пра́выя ве́ры отступи́л еси́ (или́: отступи́ла еси́)?

Отвеща́ет: Жале́ю и и́стинно ка́юся.

Вопроша́ет и си́це, а́ще пови́нен есть в сем:

От всего́ ли се́рдца твоего́ жале́еши, и и́стинно ли ка́ешися, я́ко в благода́ти церко́вных Тайн усомни́лся еси́ (или́: усомни́лася еси́), и симво́л ве́ры попра́в(или́: попра́вши), в раско́ле и́но креще́ние приима́л еси́ (или́: приима́ла еси́)?

Отвеща́ет: Жале́ю и и́стинно ка́юся.

Иере́й глаго́лет:

Отрица́еши ли ся от всех ересе́й и отсту́пств, Бо́жией и́стине и це́ркви его́ святе́й проти́вных?

Отвеща́ет: Отрица́юся.

Иере́й глаго́лет: Ста́ни до́бре, ста́ни со стра́хом, и и́стинно испове́ждь правосла́вную ве́ру.

Он же чтет во услы́шание всем испове́дание правосла́вныя ве́ры: Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, и про́чая.

И посе́м глаго́лет к нему́:

Припади́ пред Го́сподем Бо́гом, Его́же испове́дал еси́ (или́: испове́дала еси́), и прии́меши оставле́ние грехо́в твои́х, и разреше́ние от вся́кия кля́твы.

Он же припа́дает, преклони́в коле́на.

Иере́й глаго́лет над ним со вся́ким умиле́нием моли́тву сию́, ре́кшу диа́кону: Го́споду помо́лимся. И ли́ку: Го́споди, поми́луй.

Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, верхо́вному Твоему́ апо́столу Петру́ и про́чиим апо́столом Твои́м ключи́ Ца́рствия Небе́снаго вручи́вый, и Твое́ю благода́тию всей им да́тися восхоте́вый вла́сти, е́же свя́занным бы́ти и на Небеси́, ели́ка от них свя́зана суть, и разреше́нным бы́ти та́кожде на Небеси́, ели́ка от них на земли́ разреше́на суть: насле́дники же нас, худы́х и недосто́йных, неизрече́нным Твои́м человеколю́бием да́нныя им вла́сти сподо́бивый бы́ти. Са́м, Преблаги́й Царю́, и ны́не от пре́лести воста́вшаго (или́:воста́вшуюи в ра́зум и́стины приити́ изво́лившаго раба́ Твоего́ сего́ (или́:изво́лившую рабу́ Твою́ сию́), и́мярек, Це́ркви Твое́й па́ки соедини́тися жела́ющаго(или́: жела́ющую), я́ко Человеколюби́вый и до́брый Па́стырь, ми́лостивно приими́. Ты бо рекл еси́: и́ныя о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат: и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н Па́стырь. И мно́ю, недосто́йным рабо́м Твои́м, разреши́ его́ (или́: ю́от вся́каго сою́за кля́твеннаго, и от вся́каго отлуче́ния. И а́ще что в настоя́щем житии́, я́ко челове́к, согреши́л есть(или́: согреши́ла есть), сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, прости́ и отпусти́ ему́ (или́: ей). И от вся́каго поро́ка душе́внаго благода́тию Твое́ю того́ (или́: ту)омы́в, чи́ста (или́: чи́стуво двор Твой введи́, и сопричти́ его́ (или́: ю́овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, и соедини́ его́ (или́: ю́Те́лу Це́ркве Твоея́ Святы́я, я́ко да творя́ (или́: творя́щиво́лю Твою́ благу́ю, благоуго́дную же и соверше́нную, сподо́бится и восприя́тия Небе́сных Твои́х благи́х, со все́ми благоугоди́вшими Тебе́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти нас, Бо́же наш, и Ты еси́ Бог, всем челове́ком хотя́й спасти́ся, и в ра́зум и́стины приити́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

А́бие же по сей моли́тве разреша́ет его́ си́це:

Госпо́дь и Бог наш Иису́с Христо́с, ключи́ Ца́рствия Небе́снаго апо́столом Свои́м вручи́вый, и да́вый им всю власть Свое́ю благода́тию, е́же вяза́ти и реши́ти челове́ки от грехо́в на земли́: Той сам, неизрече́нныя ра́ди ми́лости Своея́, да прости́т и разреши́т тя́. И аз всеси́льною Его́ вла́стию, чрез святы́я апо́столы и их прее́мники, мне, а́ще и недосто́йному иере́ю, да́нною, проща́ю и разреша́ю тя, ча́до и́мярек, от сою́за кля́твеннаго, и от вся́каго отлуче́ния, и запреще́ния, в ня́же отсту́пством от пра́выя ве́ры впал еси́ (или́: впа́ла еси́), и от всех грехо́в твои́х, и соедине́нию ве́рных, и те́лу Це́ркве Христо́вы совокупля́ю, и Боже́ственным Та́йнам церко́вным приобща́ю тя, во и́мя Отца́, и Сына, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Сему́ же бы́вшу, воздвиза́ет его́, глаго́ля:

Воста́ни, бра́те (или́: сестро́), и ста́ни до́бре, ста́ни со стра́хом, и я́ко ве́рный Иису́с Христо́в раб (или́: ве́рная Иису́с Христо́ва раба́), пребу́ди в ве́ре и и́стине, соблюда́я (или́: соблюда́ющився за́поведи Его́, и прии́меши благода́ть от Него́, и Ца́рствию Небе́сному сподо́бишися.

Посе́м подае́т ему́ иере́й свято́е Ева́нгелие к лобза́нию, и сему́ бы́вшу, глаго́лет:

Благослове́н Бог, изво́ливый си́це.

Посе́м отхо́дит в дом свой, ра́дуяся и благодаря́ Бо́га, я́ко поми́лован есть, и подоба́ет ему́ причасти́тися Святы́х Та́ин на Боже́ственней Литурги́и.

Источник

Чи́н, ка́ко приима́ти от глаго́лемых старообря́дцев в соедине́ние с
Правосла́вною Це́рковию приходя́щих

Во пе́рвых у́бо, от святи́теля или́ иере́я, пре́жде всего́ обраща́ющийся да испыта́н бу́дет в чле́нах заблужде́ния его́. По сем в уче́нии правосла́вныя ве́ры да наста́вит и утверди́т его́. И повели́т ему́ испове́дати вся грехи́ своя́, ели́ка от ю́ности своея́ па́мятствует. Разреше́ния же а́бие да не подае́т ему́, но по испове́дании и наставле́нии да поста́вит его́ в хра́ме пред амво́ном, иде́же на анало́гии Свято́е Ева́нгелие положено́ есть.

Та́же исхо́дит иере́й, облаче́н во свяще́нную оде́жду по своему́ чи́ну, и вопроша́ет его́:

Хо́щеши ли во обще́нии Святы́х Та́инств и в соедине́нии ве́ры правосла́вныя до кончи́ны живота́ твоего́ пребы́ти?

Отвеща́ет: Хощу́.

А́бие же иере́й зна́менает чело́ его́ три́жды, глаго́ля:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Та́же возло́жь десни́цу на главу́ его́, глаго́лет моли́тву сию́, ре́кшу диа́кону: Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй.

Го́споди, Го́споди, вся́ческих Тво́рче и Влады́ко, Исто́чниче благи́х и Спаси́телю всем челове́ком, па́че же ве́рным: не презре́вый челове́ка, диа́вольскою ко́знию во глубину́ поги́бели и пре́лести низведе́ннаго, но спаси́тельным вочелове́чением Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, сего́ взыска́вый и спасы́й, и к Себе́ возведы́й. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, и ны́не при́зри на раба́ Твоего́ (или́: рабу́ Твою́)и́мярек, овча́ слове́снаго Твоего́ ста́да су́щаго (или́: су́щую), его́же (или́: ю́же) сподо́бил еси́, а́ки от сна, от пре́лести воста́ти, и ко Святе́й Твое́й и Апо́стольстей Це́ркви прибе́гнути. Возсия́й, о Влады́ко, смире́нно мо́лим Тя, соверше́нно в се́рдце его́ (или́: ея́) све́т благода́ти Свята́го Твоего́ Ду́ха, к просвеще́нию ра́зума и позна́нию и́стины Свята́го Ева́нгелия Твоего́. Воспламени́ в нем (или́: в ней) и́скру спаси́тельнаго креще́ния, лежа́щую в души́ его́ (или́: ея́), во е́же разжиза́тися в нем (или́: в ней) пла́мени духо́вному Твоея́ благода́ти, ко исполне́нию Твои́х за́поведей и ко отраже́нию вся́кия диа́вольския ле́сти. Даждь ему́ (или́: ей) нелицеме́рно, невозвра́тно и неле́стно Святе́й Твое́й Собо́рней Це́ркви соедини́тися, и́стинно же всегда́ испове́дати и тве́рдо ве́ру правосла́вную содержа́ти. Сопричти́ его́ (или́: ю́)избра́нному твоему́ ста́ду, и соедини́ его́ (или́: ю́) те́лу Це́ркве Твоея́ Святы́я. Оста́ви ему́ (или́: ей) вся согреше́ния во́льная и нево́льная и очи́сти его́ (или́: ю́) от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. Сотвори́ его́ (или́: ю́) сосу́д че́стен и жили́ще Свята́го Твоего́ Ду́ха: я́ко да тем всегда́ окормля́емь и наставля́емь (или́:окормля́ема и наставля́ема), спаси́тельныя за́поведи Твоя́ соблюде́т: и творя́ (или́:творя́щи) во́лю Твою́, благоуго́дную же и соверше́нную, сподо́бится и восприя́тия Небе́сных Твои́х благи́х, со все́ми благоугоди́вшими Тебе́. Ты бо еси́ Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия, и всем челове́ком спасти́ся хо́щеши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Святы́м Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Сконча́в же моли́тву, глаго́лет к нему́:

Отрица́еши ли ся от всех ересе́й и отсту́пств, Бо́жией и́стине и Це́ркви Его́ Святе́й проти́вных?

Отвеща́ет: Отрица́юся.

Па́ки иере́й глаго́лет: Обещава́еши ли ся Це́ркви Святе́й во всем послу́шным(или́: послу́шней) бы́ти?

Отвеща́ет: Обещава́юся.

Иере́й глаго́лет:

Ста́ни до́бре, ста́ни со стра́хом, и и́стинно испове́ждь Правосла́вную ве́ру.

Он же чтет во услы́шание всем испове́дание правосла́вныя ве́ры: Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, и про́чая.

Посе́м иере́й глаго́лет к нему́:

Прииди́ и поклони́ся Го́сподеви, к Нему́же прибе́гл еси́ (или́: прибе́гла еси́).

Он же покланя́ется еди́нощи до земли́, глаго́ля:

Покланя́юся Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, Бо́гу Еди́ному, в Тро́ице Святе́й неразде́льно сла́вимому и покланя́емому.

Иере́й глаго́лет:

Благослове́н Бог, хотя́й всем челове́ком спасти́ся и в ра́зум и́стины приити́, Сый благослове́н во ве́ки.

Клир: Ами́нь.

И по сем глаго́лет к нему́:

Припади́ пред Го́сподем Бо́гом, Его́же испове́дал еси́ (или́: испове́дала еси́), и прии́меши оставле́ние грехо́в твои́х, и разреше́ние от вся́кия кля́твы.

Он же припа́дает, преклони́в коле́на.

Иере́й глаго́лет над ним со вся́ким умиле́нием моли́тву сию́, ре́кшу диа́кону: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, верхо́вному Твоему́ апо́столу Петру́ и про́чиим апо́столом Твои́м ключи́ Ца́рствия Небе́снаго вручи́вый, и Твое́ю благода́тию всей им да́тися восхоте́вый вла́сти, е́же свя́занным бы́ти и на Небеси́, ели́ка от них свя́зана суть, и разреше́нным бы́ти та́кожде на Небеси́, ели́ка от них на земли́ разреше́на суть: насле́дники же нас, худы́х и недосто́йных, неизрече́нным Твои́м человеколю́бием да́нныя им вла́сти сподо́бивый бы́ти. Сам, Преблаги́й Царю́, и ны́не от заблужде́ния воста́вшаго (или́:воста́вшую) и в ра́зум и́стины приити́ изво́лившаго раба́ Твоего́ сего́ (или́:изво́лившую рабу́ Твою́ сию́)и́мярек, Це́ркви Твое́й соедини́тися жела́ющаго(или́: жела́ющую), я́ко человеколюби́вый и до́брый Па́стырь, ми́лостивно приими́. Ты бо рекл еси́: и́ныя о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат: и бу́дет еди́но ста́до и еди́н Па́стырь. И мно́ю, недосто́йным рабо́м Твои́м, разреши́ его́ (или́: ю́) от вся́каго сою́за кля́твеннаго и от вся́каго отлуче́ния. И а́ще что в настоя́щем житии́, я́ко челове́к, согреши́л есть(или́: согреши́ла есть), сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, прости́ и отпусти́ ему́ (или́: ей). И от вся́каго поро́ка душе́внаго благода́тию Твое́ю того́ (или́: ту)омы́в, чи́ста (или́: чи́сту) во двор Твой введи́, и сопричти́ его́ (или́: ю́) овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, и соедини́ его́ (или́: ю́) Те́лу Це́ркве Твоея́ Святы́я. Сотвори́ его́ (или́: ю́) сосу́д че́стен и жили́ще Твоего́ Свята́го Ду́ха, я́ко да тем всегда́ окормля́емь и наставля́емь (или́: окормля́ема и наставля́ема), спаси́тельныя за́поведи Твоя́ соблюде́т и творя́ (или́: творя́щи) во́лю Твою́ благу́ю, благоуго́дную же и соверше́нную, сподо́бится и восприя́тия Небе́сных Твои́х благи́х, со все́ми благоугоди́вшими Тебе́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти нас, Бо́же наш, и Ты еси́ Бог, всем челове́ком хотя́й спасти́ся и в ра́зум и́стины приити́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

А́бие же по сей моли́тве разреша́ет его́ си́це:

Госпо́дь и Бо́г наш Иису́с Христо́с, ключи́ Ца́рствия Небе́снаго апо́столом Свои́м вручи́вый и да́вый им всю власть Свое́ю благода́тию, е́же вяза́ти и реши́ти челове́ки от грехо́в на земли́, Той Сам, неизрече́нныя ра́ди ми́лости Своея́, да прости́т и разреши́т тя. И аз всеси́льною Его́ вла́стию, чрез святы́я апо́столы и их прее́мники, мне, а́ще и недосто́йному иере́ю, да́нною, проща́ю и разреша́ю тя, ча́до и́мярек, от сою́за кля́твеннаго, и от вся́каго отлуче́ния, и от всех грехо́в твои́х, и соедине́нию ве́рных и Те́лу Це́ркве Христо́вы совокупля́ю, и Боже́ственным Та́йнам церко́вным приобща́ю тя, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Сему́ же бы́вшу, воздвиза́ет его́, глаго́ля:

Воста́ни, бра́те (или́: сестро́), и я́ко ве́рный Иису́с Христо́в раб (или́: ве́рная Иису́с Христо́ва раба́), помоли́ся Ему́ с на́ми, я́ко да сподо́бит тя в пома́зании свята́го Ми́ра прия́ти благода́ть Свята́го Ду́ха.

По сем иере́й, взем сосу́д со святы́м Ми́ром, и гу́бу, и струче́ц, и в ма́лом сосу́де во́ду те́плую, ко е́же гу́бу омочи́в, места́ Ми́ром пома́занная отира́ти, полага́ет я́ на угото́ванном столе́, на не́мже положено́ да бу́дет Свято́е Ева́нглие и Животворя́щий Крест, к сему́ же и две свещи́ зажже́нныя на свети́льницех да поста́вятся.

Сим же си́це приугото́ванным, иере́й покланя́ется три́жды к восто́ку со все́ми предстоя́щими.

Диа́кону ре́кшу: Благослови́, Влады́ко.

Иере́й глаго́лет: Благослове́но Ца́рство Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха:

Клир: Ами́нь.

И а́бие пою́т стихи́ру, глас 6:

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

По сконча́нии же пе́ния, диа́кон а́бие глаго́лет ектению́ свята́го Миропома́зания:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

И про́чая, да́же до: О богохрани́мей стране́ на́шей:

Та́же: О е́же пома́занием всесвята́го, благоде́тельнаго и всесоверши́тельнаго Ми́ра пода́тися си́ле Боже́ственней, ны́не Це́ркви Святе́й Собо́рней совокупля́ему рабу́ Бо́жию (или́: совокупля́емей рабе́ Бо́жией), и́мярек, в побежде́ние и попра́ние всех сопроти́вных диа́вольских ко́зней, от пло́ти же и от ми́ра находя́щих бра́ней, Го́споду помо́лимся.

О е́же бы́ти ему́ (или́: ей) хра́бру и победоно́сну во́ину Христа́ Бо́га на́шего, си́лою, де́йством, благода́тию и прише́ствием Свята́го Ду́ха, пома́занием всесвята́го Ми́ра, Го́споду помо́лимся.

О е́же тве́рду, и кре́пку, и непоколеби́му (или́: тве́рдей, и кре́пцей, и непоколеби́мей) в правосла́вней ве́ре, любви́ же и наде́жде, пома́занием всесвята́го Ми́ра, бы́ти ему́ (или́: ей) во вся дни живота́ его́ (или́: ея́), Го́споду помо́лимся.

О е́же пода́тися ему́ (или́: ей) благода́ти, пома́занием всесвята́го Ми́ра, е́же со дерзнове́нием без стра́ха непосты́дно испове́дати пред все́ми и́мя Христа́ Бо́га на́шего, и Того́ ра́ди страда́ти и умре́ти любо́вно, всегда́ изво́лити, Го́споду помо́лимся.

О е́же возраста́ти ему́ (или́: ей), во всех доброде́телех, и преспева́ти в за́поведех Христа́ Бо́га на́шего, пома́занием всесвята́го Ми́ра, Го́споду помо́лимся.

О е́же спаси́тельным стра́хом в чистоте́ и пра́вде ду́шу его́ (или́: ея́) соблюсти́, пома́занием всесвята́го Ми́ра, Го́споду помо́лимся.

О е́же изба́витися ему́ (или́: ей) и нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, и дости́гнути всем нам в соедине́ние ве́ры и ра́зума Сы́на Бо́жия, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй, и сохрани́ его́ (или́: ю́) и нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую:

Иере́й глаго́лет: Я́ко подоба́ет Тебе́:

Лик: Ами́нь.

Ре́кшу диа́кону: Го́споду помо́лимся.

И ли́ку: Го́споди, поми́луй.

Иере́й глаго́лет моли́тву сию́ велегла́сно:

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же Вседержи́телю, Исто́чниче благи́х, Со́лнце Пра́вды, возсия́вый су́щим во тьме свет спасе́ния, явле́нием Единоро́днаго Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего, и дарова́вый нам недосто́йным блаже́нное освяще́ние в животворя́щем пома́зании: и́же ны́не благоволи́л еси́ рабу́ Твоему́ сему́ (или́: рабе́ Твое́й сей)и́мярек, совокупи́тися Святе́й Твое́й Це́ркви, и позна́ти Твою́ и́стину, и в покая́нии прибе́гнути к Твоему́ благоутро́бию, и соедини́тися свято́му Твоему́ избра́нному ста́ду, и оставле́ние грехо́в и уз кля́твенных разреше́ние, мно́ю, недосто́йным рабо́м Твои́м, тому́ (или́: той) дарова́вый: Сам, Влады́ко всех Царю́ Благоутро́бне, да́руй ему́ (или́: ей) печа́ть да́ра Свята́го, всеси́льнаго и покланя́емаго Твоего́ Ду́ха, и причаще́ние Свята́го Те́ла и Честны́я Кро́ве Христа́ Твоего́: сохрани́ его́ (или́: ю́) в Твое́м освяще́нии, утверди́ в правосла́вней ве́ре, изми́ от лука́ваго и всех ко́зней его́, и спаси́тельным Твои́м стра́хом в чистоте́ и пра́вде ду́шу его́ (или́: ея́) соблюди́, я́ко да во вся́ком де́ле и сло́ве благоугожда́я(или́: благоугожда́ющи) Тебе́, сын и насле́дник (или́: дщи и насле́дница) бу́дет пренебе́снаго Твоего́ Ца́рствия. Я́ко Ты еси́ Бог наш, Бог е́же ми́ловати и спаса́ти, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

По моли́тве же а́бие иере́й помазу́ет новосоедине́ннаго Ми́ром святы́м, творя́ креста́ о́браз на челе́, и очесе́х, и но́здрех, и усте́х, обои́х ушесе́х, и пе́рсех, и рука́х, и нога́х, глаго́ля: Печа́ть да́ра Ду́ха Свята́го. Ами́нь.

И глаго́лют псало́м 31 весь до конца́:

Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния, и и́хже прикры́шася греси́. Блаже́н муж, ему́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х его́ лесть. Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́: возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. Беззако́ние мое́ позна́х, и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви: и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби, обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. Вразумлю́ тя, и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши: утвержу́ на тя о́чи Мои́. Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. Мно́ги ра́ны гре́шному: упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. Весели́теся о Го́споде и ра́дуйтеся пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Та́же диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Иере́й глаго́лет моли́тву сию́:

Го́споди Бо́же наш, сподо́бивый соверше́нна (или́: соверше́нну) показа́ти раба́ Твоего́ сего́ (или́: рабу́ Твою́ сию́), и́мярек, ве́рою пра́вою, я́же в Тебе́, и печа́тию да́ра Свята́го Ду́ха, во святе́м Твое́м и пренебе́снем пома́зании: Ты, Влады́ко всех, и́стинную ве́ру в нем (или́: в ней) соблюди́, воспита́й его́ (или́: ю́) в пра́вде и и́стине, и все́ми дарова́нии Твои́ми украси́. Я́ко ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Та́же диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Иере́й глаго́лет моли́тву сию́:

Избавле́ние грехо́в рабу́ Твоему́ (или́: рабе́ Твое́й) дарова́вый, Влады́ко Го́споди, просвеще́ние лица́ Твоего́ в се́рдце его́ (или́: ея́) озаря́ти вы́ну благоволи́, щит ве́ры его́ (или́: ея́) не наве́тован от враго́в соблюди́, неруши́му в нем (или́: в ней) ду́ховную печа́ть благода́тию Твое́ю соблюда́я, Ми́лостив ему́же(или́: е́йже) и нам быва́я, по мно́жеству щедро́т Твои́х.

Возгла́с: Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Взем же а́бие гу́бу, и омочи́в в те́плой воде́, отира́ет места́, ми́ром пома́занная, глаго́ля:

Оправда́лся еси́, просвети́лся еси́, миропома́зался еси́, освяти́лся еси́, (или́: О правда́лася еси́, просвети́лася еси́, миропома́залася еси́, освяти́лася еси́), во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха.

Лик: Ами́нь.

И свяще́нник твори́т отпу́ст.

Источник

Метки: московская патриархия, старообрядцы, богослужебные тексты

Печать E-mail

Для публикации комментариев необходимо стать зарегистрированным пользователем на сайте и войти в систему, используя закладку "Вход", находящуюся в правом верхнем углу страницы.